Preaload Image

Top Achievers List 2023-24

Program: Science

Sl.No Student Name Marks Obtained Percentage
1
Gowri M P
568/600
94.67%
2
Rohan Kumar
567/600
94.50%
3
Vidya Shree M S
548/600
91.33%
4
Suma
545/600
90.83%

Program: Arts

Sl.No Student Name Marks Obtained Percentage
1
Diya A Ramani
573/600
95.5%
2
Jagadish H M
554/600
92.33%
3
Lakshmi M
528/600
88%
4
Raju
522/600
87%

Program: Commerce

Sl.No Student Name Marks Obtained Percentage
1
Navya M
568/600
94.67%
2
Diya R
563/600
93.83%
3
Harshitha k
540/600
90%
4
Vaibhav K Patel
535/600
89.33%
5
Sanika B S
535/600
89.17%